İŞ MAHKEMESİ ÖRNEK KARARLARI

T.C.

BAKIRKÖY

32. İŞ MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

         GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2017/704  

KARAR NO: 2019/630

 

HAKİM: 

KATİP: 

 

DAVACI: H K - 

VEKİLİ: Av. YUSUF AYIK - Halaskargazi Cad. Küçük Bahçe Sk. No:29 Topdemir İş Merkezi D:18-19 34360 Şişli/ İSTANBUL

DAVALI: 1- G... BELEDİYESİ - / İSTANBUL

VEKİLİ: Av. 

DAVALI: 2- C...  TEMİZLİK İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ - / İSTANBUL

VEKİLİ: Av. 

DAVA: Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ: 05/07/2017

KARAR TARİHİ: 04/10/2019

KARAR YAZILIŞ TARİHİ: 17/10/2019

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacının iddiası: Davacı, 10/10/2008 tarihinde davalı Gaziosmanpaşa Belediyesinde taşeron işçi - temizlik görevlisi olarak işe başladığını, iş akdini emeklilik nedeni ile feshettiği 06/09/2016 tarihine kadar kesintisiz çalıştığını, bir süre sonra belediyenin temizlik ihalesini başka bir şirketin aldığını, çalışanların SGK kayıtlarında girdi çıktı yapılarak aynı işçiler aynı görev ve şartlarda çalışmaya devam ettiğini, yapılan ihalelerde taşeron şirketlerin değiştiğini ancak çalışanların işyerleri ve asıl işverenin değişmediğini, davacının son olarak C.. Temizlik İnş. Tic. Ltd. Şti. adlı şirkette çalışırken emekliliğinin dolması nedeni ile SGK dan. bu hususta yazı aldıktan sonra iş akdini feshederek işten ayrıldığını, davacının davalı işyerinde SGK'ya bildirilen ücret ile çalıştığını, davacının haklı nedenle işten ayrılmasından

 

¸e-imzalıdır¸e-imzalıdır 

 

 dolayı işçilik alacaklarından taşeron alt işverenle birlikte asıl işveren olan Gaziosmanpaşa Belediyesinin de sorumlu olduğunu iddia etmiştir.

Davalı C... Temizlik İnş. Tic. Ltd. Şti.'nin savunması: Davalı, öncelikle zamanaşımı ve husumet itirazında bulunduklarını, davacının diğer davalı Gaziosmanpaşa Belediyesinin temizlik hizmet alım işinde çalıştığından tüm emir ve talimatları belediye yetkililerinden aldığım, yasal mevzuattaki düzenleme gereği iş akdinin son bulduğu tarih 31/12/2014 tarihinden sonra olduğundan davacının kıdem tazminatından diğer davalı Gaziosmanpaşa Belediyesinin sorumlu olduğunu, davacının C... Temizlik şirketinde 13/10/2014- 06/09/2016 tarihleri arasında çalıştığını, davacının ikame etmiş olduğu belirsiz alacak davasma itiraz ettiklerini, davacının tanık delilini kabul etmediklerini beyan etmiştir.

Davalı tarafından sunulan özlük dosyası içerisinde davacının emeklilik aylığına hak kazanması nedeniyle işten ayrılmak istediğine dair dilekçe, ekinde yaşlılık aylığına hak kazandığına dair SGK yazısı, ücret bordroları ve diğer bilgi ve belgelerin sunulduğu tespit edilmiştir.

Davalı Gaziosmanpaşa Belediyesinin savunması: Davalı, davacının diğer davalı firmanın bünyesinde çalıştığını, fesih sonucu tazminat davasında belediyeye husumet yöneltüemeyeceğini, belediyenin ihale makamı olduğunu, ihale makamı olan belediyenin sorumluluğu olmayacağını, diğer davalı C... Temizlik şirketi ile Belediye Başkanlığı arasındaki hizmet alım ihalesinin sona erdiğini ve tüm işçi hak ve alacaklarının ödendiğini, firmanın bünyesinde çalıştırdığı personeline ödemediği herhangi bir haktan Belediye Başkanlığının sorumlu tutulamayacağını, Belediyece diğer davalı şirkete ödeme yapıldığından mükerrer ödeme yapılması sonucunu doğuran yargı kararı verilemeyeceğini, ihale konusu işlerin yapılması için ihaleyi kazanan firmalar tarafından istihdam edilen işçilerin iş sözleşmeleri niteliği gereği belirli süreli olduğunu, bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep etme hakkının yasal olarak mümkün olmadığım beyan etmiştir.

Davalı c.... temizlik tanığı ZT '' Ben davalı belediyede 25 yıldır devlet memuru olarak çalışmaktayım. Davacıyı tam tanıyamadım, çalışma tarihlerini bilmiyorum, süpürgeci personel diye biliyorum, ayrılma sebebini bilmiyorum, asgari ücret ve % 15 fazlası maaş alır, prim ikramiyesi yok, yol parası vardı, miktarı hatırlamıyorum, iş yerinde yemek yemez,  sürekli aynı işi yapıyordu, ihale yapılıyordu taşeron şirket değişiyordu, daha önceki firma akmercan idi, '' şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Davalı C... Temizlik tanığı HN ''   Ben davalı şirkette çalışmadım. 1985 yılından beri Gaziosmanpaşa belediyesinde çalışırım, temizlik şefiyim, davacıyı tanımıyorum, belediye küçülmeye gitti, o dönem bir kısım işçi çıkartıldı, davacı asgari ücret  + %10-%15 fazlasını alır, yol ve yemek parası alır, miktarını hatırlamıyorum, davacı sürekli aynı işi yapardı, temizlikle ilgili ihale alan şirketler değişirdi, daha önce Akmercandı sonrasında ihaleyi C... temizlik 2014 yılında aldı, '' şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Toplanan deliller ve taraf beyanlarıyla birlikte dosya resen seçilen bilirkişiye gönderilerek rapor alınmıştır.

Bilirkişi raporunun sonuç kısmında özetle; Tüm delillerin takdir ve değerlendirilmesi muhterem mahkemeye ait olmak üzere, davacının haklı görülmesi halinde talep edebileceği dava konusu alacaklarının

TAZMİNATTESPİT EDİLEN TALEP EDİLEN

KIDEM TAZMİNATI16.985,77 TL15.000,00 TL

¸e-imzalıdır¸e-imzalıdır 

Olabileceğini beyan etmiştir.

 

HUKUKİ NİTELEME DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKÇE

Dava"İşçilik alacaklarından kaynaklanan ücret alacak ve  tazminat davası"dır

4857 Sayılı İş Kanunu ile birlikte 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun diğer maddeleri yürürlükten kalkmış olmakla birlikte kıdem tazminatını düzenleyen 14. Maddesi, 4857 sayılı Kanun'un 120 ve geçici 6. Madde hükümleriyle yürürlükte bırakılmıştır. Söz konusu 14. Maddede "Bu kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin; işveren tarafından bu kanunun 17. Maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, işçi tarafından bu kanunun 16. Maddesi uyarınca muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla, 506 Sayılı Kanun'un 60. Maddesinin 1.fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81. Maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleriyle feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden yapılır" denilmektedir. 

Davalıların sorumluluğuna ilişkin tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; 4857 sayılı Kanuna göre   "'asıl İşveren- alt işveren ilişkisi kanuna uygun olarak kurulmadığı takdirde -örnek olarak sadece maliyet düşüklüğü nedeniyle alt İşverenin İşçileri çalıştırılıyorsa- alt işverenin işçileri baştan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.''Davacının davalı Kurum ile diğer iş yerleri arasında ihale ilişkisinin  yanında adres ve yapılan iş anlamında benzerlikler olduğu, davacının çıkışından hemen/sonra  giriş yapılarak bildirime devam edildiğinin SGK belgelerinden anlaşıldığı, 4857/2, Maddeye ilişkin değişiklik önergesinin gerekçesi ve aynı yasanın 3. Maddesi gereğince, yapılan düzenlemeyle, doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan yükleme, boşaltma, temizlik, yemek hizmetleri, odacılık ve çay hizmetleri, personel taşıma(şoförlük), güvenlik, teknik bakım işleri yardımcı iş kapsamında değerlendirildiği, dolayısıyla ihale edilen temizlik  hizmetleri işinin yardımcı iş kapsamında olduğu dolayısıyla davalı Kurum İle yükleniciler arasında asıl İşveren alt işveren ilişkisinin geçerli olduğu kabul edilmiş, bu kapsamda alacaklardan birlikte sorumlulukları değerlendirilmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; tarafların sundukları deliller toplanmış, SGK kayıtları incelenmiş, taraf tanıkları dinlenmiştir. Dinlenen  tanık  beyanlarına göre davacının  davalı bünyesinde temizlik elemanı  olarak  7 yıl 10 Ay 26 gün  1.762,29 TL bürt  ücretle hizmet akdine bağlı olarak  çalıştığı anlaşılmıştır.

Davacının hizmet sözleşmesinin ihbar ve kıdem tazminatı gerektirmeyecek şekilde sona erdiği hususunun işverence ispat edilmesi gerekmekte olup, davacı iş akdinin emeklilik nedeniyle sona erdiğini iddia etmiş davalı kabul etmiştir.Bu kapsamında iş akdinin Emeklilik nedeniyle sona erdiği anlaşıldığından davacının  kıdem  tazminatına hak kazandığı anlaşılmış talebin kabulüne dair hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM; Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

Davanın  KABULÜ İLE, 

 

¸e-imzalıdır¸e-imzalıdır 

 

 

1-Kıdem tazminatı talebinin KABULÜ İLE, net 16.985,77 TL nin iş akdinin fesih tarihi olan 06/09/2016 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen  tahsili ile davacıya ödenmesine,

2-Alınması gereken 1.160,30 TL harçtan, peşin alınan ve ıslah ile tamlanan toplam 290,09 TL harcın mahsubu ile bakiye 870,21 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına, 

3-Davacı tarafından peşin yatırılan 290,09 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine , 

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, AAÜT uyarınca kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 2.725,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 

5-Davacı tarafından yapılan davetiye, posta gideri ve bilirkişi ücreti toplamı olan 725,90 TL 'nın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, 

6-Taraflarca peşin yatırılan gider avansından harcanan miktarların mahsubu ile kalan kısımların kararın kesinleşmesine müteakip talep halinde taraflara iadesine , 

Dair davacı vekilinin ve davalı belediye vekilinin  yüzüne karşı diğer davalının yokluğunda hükmün tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstinaf kanun yolu açık olmak  üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.04/10/2019

 

 

Katip 188378

 ¸e-imzalıdır 

 

 

Hakim 122568

¸e-imzalıdır  

 

 

T.C. İSTANBUL 10. İŞ MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2010/474 Esas - 2013/97

T.C.
İSTANBUL
10. İŞ MAHKEMESİ

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2010/474

KARAR NO : 2013/97

HAKİM : 

KATİP : 

DAVACI : S.K

[VEKİLİ] : Av. YUSUF AYIK  

                  Halaskargazi Cad. Küçükbahçe Sk. No:29 Topdemir İş Merkezi D:18-19 Şişli/ İSTANBUL

DAVALI : G. OTO SATIŞ VE SERVİS TİC.A.Ş. -

[VEKİLLERİ] : Av. H.Ç


DAVA : Alacak

DAVA TARİHİ : 25/08/2010

KARAR TARİHİ : 05/03/2013

KARAR YAZMA TARİHİ : 14/03/2013

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili 24/08/2010 tarihli, dava dilekçesinde özetle, davacı müvekkilinin, davalıya ait işyerinde 08/06/2010- 18/08/2010 tarihlerinde çalıştığını, ancak SGK’ya işe girişinin 08/12/2010 tarihinde 6 ay geç yapıldığını, iş akdini 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/5. Maddesi gereğince, 15 yıl ve 3600 gün prim sayısını tamamladığı için kıdem tazminatına hak kazanarak iş akdini feshetme üzere SGK’ya müracaat ettiğini, 13/08/2010 tarihli yazıda kıdem tazimnatına esas olmak üzere cevabının verildiğini, 17/08-2010 tarihinde SGK’dan alınan yazı fotokopisi ile işyerine başvurduğunu, ancak hiçibr ödeme yapılmadığını,Ağustos ayına ait 18 günkü ücretin ödenmediğini, işyerinde haftada 6 gün 08.30-21.00/22.00/23.00 saatlerine kadar iş yoğunluğuna göre çalışma olduğunu ama, dini bayrmaların ilk günü çalışma yapılmadığını, yıllık izinlerin kullandırılmadığını iddia ederek, ödenmeyen işçi alacaklarını talep etmiştir.

Davalı dahi kendisini bir vekil ile temsil ettirerek; Davalı taraf 21.12.2010 tarihli, dava dilekçseinde özetle davayı hiçbir yönden kabul etmediklerini, zamanaşımı def’isini ileri sürdüklerini, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını, sigortanın zamanında yapıldığını, davacın iş akdini sonlandırma yönündeki talebinin kabul edildiğini, şirkette çalışanlara prim ödenmediğini, işyerinde hiçbir şekilde fazla mesai yapılmadığını, eğer fazla mesai yapılmış olsaydı bedelinin ödenmiş olacağını, işyerinde resmi ve dini bayramlarda çalışma yapılmadığını, davacının yıllık izinlerinin hepsini kullandığını, belgelerinin sunulduğunu, kanuna aykırı faiz taleplerini kabul etmediklerin , anaparayı tahsile hakkı olman davacının faiz talebinin haksız olduğunu, savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Deliller değerlendirmesi ve gerekçe; Dava işçilik alacaklarının varlığının tespiti ve tahsili isteminden ibarettir

Davada taraf teşkili sağlanmıştır.

Dosya incelendiğinde, SGK Başkanlığı, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Beşiktaş SGM’ den gelen 13/08/2010/12586589 tarih ve sayılı yazısında, davacının 10.08.1995 dönem işe giriş tarihi itibariyle kurumdan yaş haddinden dolayı emekli olabilmesi için gerekli olan 3600 günü ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş olduğu ancak yaş şartının dolmadığı tespit edilmiş, davacı tarafından dosyaya sunulan 17/08/2010 tarihli el yazılı davalıya hitaben yazdığı ilgili yazı gereği kıdem tazminatını alarak işten ayrılmak istediğini belirttiği ancak bu yazının karşı tarafa gönderdiğine dair bir kayıt olmadığı görülmüş, SGK başkanlığı’nın 11.01.2012 tarih, 456047 sayılı yazı ekinde davacıya ait kayıtlarda, 08/12/2000-22/08/2010 tarihleri arasında, bu süreyi takiben 02/10/2010-11/10/2010 tarihleri arasında 700744-34/08 sicil numaralı işyerinde , ardından 09/01/2011- 30/09/2011 tarihleri arasında 1140338-34/01 sicil numaralı işyerinde, ardından da 05/19/2011 tarihinde de 115933-34/02 sicil numaralı işyerlerinde sigortalı çalışmasının olduğu görülmüş, Beyoğlu 12. Noterliği’nin 24/08/2010 tarih , 12978 yevmiye no lu Fesih ihbarı başlıklı belgede , davacının 17/08/2010 tarihinde iş akdini fesih talebinde bulunduğunu, bu talebin de kabul edildiği, ihtar yoluyla beyan edildiği görülmüştür.

Davacı tanıkları ifadelerinde; Davacının teknisyen olarak aylık net 1.100,00 TL’ye çalıştığını, haftada 6 gün mesaisi olduğunu, Pazar günleri de çalıştığını bildiklerini, 08.30-18.00 saatleri arasında, cumartesi günü 08.30-17.00 saatleri arasında, yemeğin davalı şirket tarafından karşılandığını,servis olduğunu, resmi ve genel tatillerinde çalıştığını, dini bayramlarda 1 ve 2. Günleri dışında diğer günler çalışma olduğunu, yıllık izinlerini kullandığını bildiğini ama kaç gün kullandığını bilmediğini, 3 ayda bir Toyota primi aldığını,1 Ocakta tatil olduğunu, 1 Mayısta çalışma olduğunu, davacıyı haftada en az iki gün akşam 21.00-22,00-23.00 saatlerine kadar çalışırken gördüklerini, beyan etmişlerdir.

Davalı tanıkları ise ; davacının mekanik atolyede , 08.30-18.00 saatleri arasında 1.100 TL 'ye, 15’er dk dinlenme, 1 saat yemek molası olduğunu , işyerinde ayda 2 cumartesi gelinip, 2 cumartesi gelinmeyip haftada 7 gün çalışma düzeninde 40 saat çalışmaya göre ayarlama yapıldığını, iş gereği fazla mesai yapılmasının mümkün olmadığını, Pazar günleri ve bayram tatillerinde işyerinin kapalı olduğunu, çalışılmadığını,yıllık izinlerinin kullandırıldığının, işten kendisinin ayrıldığını ancak alacaklarını alıp almadığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını beyan ettikleri görülmüştür.

Dosyaya sunulan SGK dökümleri, tanık beyanları, sunulan diğer deliller doğrultusunda; h izmet süresinin 08/06/2000- 18/08/2010 tarihleri arasında 10 yıl, 2 ay, 10 gün olduğu aylık ücretinin 1.100,00 TL/ 1.561,95 TL olduğu,görülmüş, tanık beyanları ve dosyanın kapsamından da anlaşılacağı üzere;

Davalı işveren, davacının yılık izinlerini kullandığını ve fazla mesai yapılmadığını savunmuş, ancak aksini ispatlar herhangi bir belge, izin defteri sunulmadığı gibi ücretlerinin ödenmediğine dair herhangi bir belge veya makbuz sunmadığı görülmüş, davacının dini bayramların ilk günü ve yılbaşlarında çalışmadığı, sadece resmi tatillerde çalıştığı anlaşılmakla davanın ulusal bayram, fazla mesai, yıllık izin ve genel tatil ücretleri alacak istemi yönünden davalı taraf sorumlu tutulmuştur.

Tüm dosya kapsamı ve tanık anlatımına göre davacının iş akdinin haksız feshedildiğine dair iddia sabit görülerek dosyaya getirilen belgeler ışığında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş ve dosyaya rapor sunan bilirkişi Şevket Güney Bigat'ın sunduğu rapordaki tespitler ve parasal değerleri gösterilen çizelgelere itibar edilerek ve davacının ıslah talebi de kabul edilmek suretiyle aşağıdaki hüküm kurulmuştur;

HÜKÜM: Gerekçede belirtilediği üzere ,

1 -Davanın KISMEN KABULÜNE , KISMEN REDDİNE,

a) Kıdem tazminatı alacağı olan 19.209,49.TL. nin iş akdinin fesih tarihi olan 18/08/2010 den itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

b) İhbar tazminatı alacağı olan 2.986,39.TL nin ( 500,00.TL sinin dava tarihinden itibaren kalan miktarın ıslah tarihi olan 28/08/2012 tarihinden itibaren ) yürütülecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ait istemin reddine,

c) Fazla mesai ücreti olan 15.112,81.TL. den 30 hakkaniyet indirimi yapılarak 10.578,96. TL. Nin 200,00.TL dava tarihinden itibaren kalan miktarın ıslah tarihi olan 28/08/2012 tarihinden itibaren) bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

d) Genel tatil ücreti olan 1.459,44.TL. den 30 hakkaniyet indirimi yapılarak 1021,60. TL. Nin 200,00.TL dava tarihinden itibaren kalan miktarın ıslah tarihi olan 28/08/2012 tarihinden itibaren) bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

c) Ücret alacağı olan 660,00. TL'nin (500,00.TL. sinin dava tarihinden itibaren kalan miktarın ıslah tarihi olan 28/08/2012 tarihinden itibaren) yürütülecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

f) Yıllık izin ücreti a lacağı olan 916,67TL nin ( 500,00.TL sinin dava tarihinden itibaren kalan miktarın ıslah tarihi olan 28/08/2012 tarihinden itibaren ) yürütülecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ait istemin reddine,

2- Bu dava sebebi ile 2.416,34 TL harç alınması gerekirken, peşin alınan 631,50 TL'den mahsubu ile eksik alınan 1.784,84 TL bakiye harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3 - Tarife gereğince 4.141,04 TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Tarife gereğince ve kısmi red nedeniyle 778,68 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

5- Davacının yapmış olduğu, 54,10 TL harç toplamı, 300,00 bilirkişi ücreti ve 45,00 TL posta masrafları olmak üzere toplam 345,00 TL'nin kabul red oranına göre 291,52TL 'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Davalının yapmış olduğu 49,00 TL'nin kabul ve red oranına göre 7,60 TL'nin davacıdan alınarak, davalıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda 5521 sayılı yasanın 8 ile H.M.K 297/ç maddesi gereğince davacı vekili yönünden tefhimden itibaren davalı taraf yönünden tebliğden itibaren , Yargıtay ilgili dairesinde 8 gün içinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/03/2013

Katip                                         Hakim 

 

 

T.C.

2. İŞ MAHKEMESİ

K A R A R

ESAS NO       : 2009/

KARAR NO  : 2011/

 

HAKİM         : 

KATİP            : 

 

DAVACI        :

VEKİLİ          : Av. YUSUF AYIK

              Pangaltı  Ergenekon Cad. T.Fethi Sk. No:2/16 Şişli/ İSTANBUL

 

DAVALI        :            

DAVA : ALACAK

DAVA TARİHİ         : 19/11/2009

ISLAH TARİHİ        : 24/02/2011

KARAR TARİHİ      : 13/05/2011

            Davacı vekili tarafından davalı aleyhine mahkememizde açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

TALEP           :Davacı vekili dava dilekçesi ile davalı işverenin göz doktoru olduğunu, kardeşi ile birlikte ortak muayenehaneyi kullandığını, müvekkilinin davalı işverene ait muayenehane ve diş kliniklerinde 01.01.1997-15.07.2009 tarihleri arasında sekreter-asistan olarak 800,00 TL net ücretle  kesintisiz ve sürekli çalıştığını, çalıştığı süre boyunca sadece 1 hafta yıllık izin kullandırıldığını, iş yerinin başka bir yere taşınacağı ve kapanacağı gerekçesi ile iş akdinin feshedildiğini ve alacaklarının ödenmediğini, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak kıdem, ihbar tazminatı  yıllık izin ve son iki aylık ücret alacağı ki toplam 4.000,00 TL nin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davacı taraf talebini bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah etmiştir.

CEVAP           :Davalı 13.04.2010 tarihli oturumda, davacının  muayenehanede 1994-2004/2005 yılına kadar çalıştığını, kendi isteği ile işten ayrıldığını, özel bir hastanede çalışmaya başladığını, 2-3 ay sonra tekrar işyerine döndüğünü, 2009 yılına kadar çalıştığını, en son asgari ücret+yol+yemek ücreti olarak 800,00 TL aldığını, Tuzla'da tarama çalışması yaptığı için davacının da Sarıyer'den Tuzla'ya gelemediği için davacıya başka iş aramasını söylediğini, iş bulana kadar tüm sigortasını ödediğini, maaş alacağının bulunmadığını, hakkı olan tazminatı ödemeye hazır olduğunu beyan etmiştir.

GEREKÇE    :Dava hukuki niteliği itibariyle işçilik alacaklarının tahsilinden ibarettir.

Usulünce duruşma açılarak; tarafların aktif ve pasif dava ehliyetleri denetlenip uyuşmazlık konuları resen belirlenmiş, uyuşmazlığın halli yönünde tarafların tüm delilleri toplanıp tanıklar dinlenerek bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle dava sonuçlandırılmıştır.

Davacının, davalı işverene ait muyanehane ve diş kliniğinde 01.01.1997-31.08.2004 ve 13.11.2004-15.07.2009 tarihleri arasında aylık net 800,00 TL ücret ile çalıştığı tespit edilmiştir.

Davacı, davalının iş akdini haksız nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatı,yıllık izin ücreti ile 2 aylık ücretinin ödenmesini talep etmiştir.

 

T.C.  2. İŞ MAHKEMESİ              

Esas-Karar No: 2009/ Esas - 2011/


1475 SY.nın 14/2. maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak bir yada değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır.  Davacıya, davalı işyerindeki ilk dönem çalışması sebebiyle kıdem tazminatı ödendiğine, davacının bu süre sonunda işyerinden istifa etmek suretiyle ayrıldığına veya haklı nedenle işten çıkarıldığı davalı tarafça kanıtlanamadığından, davacının çalıştığı süreler kıdem hebabı yönünden birleştirilmiş ve 13.685,85 TL kıdem tazminatı ile 1.757,82 TL ihbar tazminatına hükmetmek gerekmiştir.

İşçilik alacaklarının tespiti için dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Dosyada mübrez teknik ayrıntıları ile gösterilen ve denetime elverişli bilirkişi raporuna göre, 13.685,85 TL kıdem tazminatının, 1.757,82 TL ihbar tazminatının davalıdan  tahsilini isteyebileceği bildirilmiştir.

Davacı tarafın izin ücreti talebi mevcut olup çalıştığı süreye göre 191 gün izne hak kazandığı tespit edilmiş, işveren tarafından izinlerin kullandırıldığı, izin takip belgesi veya eş değer belge ile kanıtlanmadığından 5.093,33 TL'nin izin ücreti alacağının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Davacının diğer talebi ücret alacağına ilişkindir. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamaları gereği, ücretin ödendiğini ispat külfeti davalı işverene ait olup, işverenin ücret ödemesini gösterir imzalı ücret bordrosu, tediye makbuzu vb. belge ibraz edilmediğinden 1.600,00 TL ücret alacağının tahsiline karar vermek gerekmiştir.

Yapılan yargılama sonunda toplanan tüm delillere ve denetlenip benimsenerek karara dayanak teşkil ettirilen bilirkişi raporuna göre davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM        :Gerekçesi açıklandığı üzere;

1-Davanın kabulü ile;

13.685,85 TL kıdem tazminatının akdin feshi tarihi olan 15.07.2009 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte,

1.757,82 TL ihbar tazminatının, 1.000,00 TL'sinin dava, bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi  ile birlikte,

5.093,33 TL yıllık izin ücreti alacağının, 1.000,00 TL'sinin dava, bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi  ile birlikte,

1.600,00 TL ücret alacağının, 1.000,00 TL'sinin dava, bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte,

2-Harçlar kanunu uyarınca alınması gereken 1.314,94 TL harçtan peşin alınan 54,00 TL harç ile 269,35 TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye 991,59 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı vekili için Av. Asgari ücret tarifesi uyarınca 2.655,07 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacı tarafa ödenmesine,

4-Davacı tarafın sarf ettiği ilk masraflar 72,10 TL, ıslah harcı 269,35 TL, 3 tebligat gideri 16,00 TL, 4 müzekkere gideri 20,00 TL, bilirkişi ücreti 200,00 TL ki toplam 577,45 TL nin davalıdan alınarak davacı tarafa ödenmesine,

Dair davacı vekilinin yüzünde ve tefhimden, davalının yokluğunda ve tebliğden itibaren 8 gün içinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.13/05/2011

KATİP 
HAKİM 

Dikkat: Yukarıdaki makalenin tüm hakları saklıdır (© Hukuk Makaleleri/ Tüketicinin Tercih Hakkı -2011). Makale veya makalenin herhangi bir kısmını veya Mahkeme Kararlarını, herhangi bir iletişim ortamında (internet, basın veya yerel ortamlar) veya mahkeme dava dosyalarında Av.Yusuf Ayık'tan yazılı izin alınmadan kullanılamaz. Aksi durumlar emeğe saygısızlık ve 5846 sayılı Fikir ve San. Es. Kanunu'na muhalefet anlamına geleceği gibi uğranılan zararlar nedeniyle de herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

Makaleler