İŞ MAHKEMESİ ÖRNEK KARARLARI

       T.C

  İSTANBUL

11. İŞ MAHKEMESİ

 

ESAS NO: 2013 / 

KARAR NO: 2014 / 

 

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

K  A  R  A  R

 

HAKİM: 

KATİP: 

 

DAVACI: M.B

VEKİLİ: Av. YUSUF AYIK - Şişli / İSTANBUL

 

DAVALI: K.İ  

VEKİLİ: Av. 

 

DAVA: ALACAK (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ: 22/08/2013

ISLAH TARİHİ: 16/07/2014

KARAR TARİHİ: 15/10/2014

GEREKÇE TARİHİ: 24/10/2014                                                               

Mahkememizde görülen Alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı Vekili dava dilekçesinde özetle; Davacının 24.06.2002 tarihinde Davalı işyerinde işe başladığını, iş akdini feshettiği 14.08.2013 tarihine kadar aynı işyerinde diş hekimi asistanı olarak bir fiil çalıştığını, Davacının Davalı işyerinde aldığı son net aylık maaşının 1.500 TL olduğunu, ancak yaygın olduğu üzere SGK’ya asgari ücretten bildirildiğini, ancak Davacının toplam 22 yıllık çalışma hayatına ve 11 yıllık meslek tecrübesine sahip bir kişi olarak asgari ücretle çalışmasının mümkün olmadığını, işveren tarafından düzenlenerek Davacıya verilen ekte örneğini sunduğu maaş belgesinde de Davacının maaşının 2.000 TL brüt olarak bildirildiğini, bunun dışında işyerinde yemek çıktığını, Davacının bu şekilde çalışmasını devam ettirirken 1475 sayılı İş Kanununun 14.1-5 bendi gereğince 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günü de doldurmuş olması nedeni ile iş akdinin tazminatını alarak feshetmek istediğini, bu uğurda SGK’ya müracaat ederek sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını gösterir ve ayrıca kıdem tazminatı almaya hak kazandığına dair yazıyı alarak aynı gün Beyoğlu 16. Noterliğinin 12.08.2013 tarih ve 7343 yevmiye numaralı ihtarnamesini keşide ederek işverene bildirdiğini, fakat Davacının tazminatının bugüne kadar ödenmediğini, Davacının İş Kanunu gereği hak ettiği yıllık izinlerinin kullandırılmadığını iddia ederek 100 TL kıdem tazminatının, 100 TL yıllık izin ücreti alacağının, 100 TL Asgari Geçim İndirimi alacağının tahsilini talep etmiştir.

Davalı Vekili cevap dilekçesinde özetle; yanında çalıştığını, Davacının bu süre zarfında işyerinde ekteki ücret bordroları ile de sabit olduğu üzere 1.035,00 TL brüt ücret ile çalıştığını, Davacıya verilen maaş yazısının, Davacının kredi çekebilmesi amacıyla verilmiş olduğunu, Davacının hak etmiş olduğu 11.674,74 TL tutarındaki kıdem tazminatı alacağının, Davacının maaşının yatırıldığı banka hesabına yatırılmak istenildiğini, Davacının söz konusu hesabı kapatması ve yeni hesap numarasını da Davalı ile paylaşmaması sebebiyle ödenemediğini, Davacının tüm yıllık izinlerini kullandığını, Davacı lehine AGİ ve alacağına hükmedilmesi halinde, bu alacağın 5 yıllık zamanaşımına uğradığını, Davacının Davalı nezdinde çalışmakta iken, ücret bordrolarında belirtildiği üzere tüm asgari geçim indirimi ödemelerinin Davacıya ödendiğini iddia edere davanın reddini istemiştir. 

G E R E K Ç E    :

Dava, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve asgari geçim indirimi alacaklarının tahsili istemine ilişkindir.

Davacının, 24.06.2002-14.08.2013 tarihleri arasında 11 yıl 1 ay 22 gün kıdem süresi ile Davalı İşveren nezdinde hizmet akdiyle çalıştığı, net aylık ücretinin 1.500,00_TL, brüt 2.095,00_TL tespit edilmiştir.

Somut olayda,  Davacının iş akdini feshettiği ve  işverenden  kıdem tazminatını  talep ettiği  anlaşılmaktadır. Davacı  506 Sayılı Kanunun 60.maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaş dışında  kalan 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirdiğinden, kıdem tazminatını alabilmek için yasal hakkını kullanmıştır. Yasal hakkını kullanan Davacının kötüniyetli  olduğundan  bahsedilemez. Bu nedenle, denetime uygun Bilirkişi raporu hükme esas alınarak, kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İmzalı izin defteri veya eşdeğer bir belgeyle kanıtlanmalıdır. Somut olayda, yasal düzenlemeler ve açıklanan ilkeler doğrultusunda Davacının yıllık izin belgelerinin tutturulması ve tutulduğunun denetlenmesi işverenin sorumluluğundadır. Davacının 190 günlük yıllık izinlerinin kullandırıldığı Davalı tarafça ispatlanamamıştır. Bu nedenle Davacının yıllık izin ücreti isteğinin kabulüne karar verilmiştir.

İşçiye ücreti dışında ödenen asgari geçim indirimi yasa ile getirilmiş olup, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle ücretin eki değildir. Ücret olarak nitelendirilemez ve tazminat ve işçilik alacaklarının hesaplanmasına esas ücrete dahil edilemez. Davalı asgari geçim indirim ödemesini ispatlamakla yükümlüdür. Ücret bordroları ile AGİ ödemelerinin yapıldığı anlaşılmakla talebin reddine karar verilerek yazılı hüküm tesis edilmiştir.

H  Ü  K  Ü  M    : Gerekçesi Açıklandığı Üzere;

1- DAVANIN KISMEN KABULÜ İLE;

a-) Kıdem Tazminatı Alacağı olarak, net 23.168,66_TL'nin 14/08/2013 akdin fesih tarihinden itibaren işleyecek bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte Davalı taraftan alınarak Davacı tarafa ÖDENMESİNE, 

b-) Yıllık İzin Ücreti Alacağı olarak, net 9.486,86_TL'nin 100,00_TL'sinin dava tarihinden itibaren, 9.386,86_TL'sinin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte Davalı taraftan alınarak Davacı tarafa ÖDENMESİNE, 

c-) Asgari Geçim İndirimi Alacağı Talebinin REDDİNE,

2 - YARGILAMA GİDERLERİ YÖNÜNDEN;

a-) 1.648,40_TL harcın Davalıdan TAHSİLİNE;  

b-) Davacı tarafça yapılan, ilk masraf başvurma harcı, peşin harç ve ıslah harcı toplamı 610,35_TL yargılama giderinin Davalıdan alınarak Davacıya VERİLMESİNE;

c-) Davacı tarafça yapılan toplam 392,55_TL yargılama giderinin kabul / red oranına göre 388,63_TL yargılama giderinin Davalıdan alınarak Davacıya VERİLMESİNE;

d-) Davalı tarafça yapılan toplam 18,00_TL yargılama giderinin kabul / red oranına göre 0,18_TL yargılama giderinin Davacıdan alınarak Davalıya VERİLMESİNE;

e-) 3.892,00_TL Vekalet Ücretinin Davalıdan alınarak Davacıya VERİLMESİNE;

f-) 100,00_TL Vekalet Ücretinin Davacıdan alınarak Davalıya VERİLMESİNE;

g-) Davacının yatırmış olduğu gider avansından kullanılmayan kısmının, hükmün kesinleşmesinden sonra re'sen Davacıya İADESİNE; İade giderinin Davacı tarafından yatırılan avanstan KARŞILANMASINA;

h-) Davalının yatırmış olduğu gider avansından kullanılmayan kısmının, hükmün kesinleşmesinden sonra re'sen Davalıya İADESİNE; İade giderinin Davalı tarafından yatırılan avanstan KARŞILANMASINA;

i-) Gerekçeli kararın HMK 321/2 maddesi gereğince re'sen taraflara TEBLİĞİNE, 2 adet tebligat giderinin Davacı tarafından yatırılan gider avansından KARŞILANMASINA; Bu giderlerin yapılması durumunda kabul / red (~ %99-1) oranına göre Davalıdan alınarak Davacıya VERİLMESİNE;

Dair, Davacı Vekili ile Davalı Vekilinin yüzüne karşı ve kısa kararın taraflara tefhiminden itibaren 8 gün içerisinde YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 15/10/2014

 

         KATİP -                                                                                                                                      HAKİM                   

          

 

 

 

           

 

        T.C.

İstanbul Anadolu

9. İŞ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO: 2015/ Esas

KARAR NO: 2016/

 

HAKİM: Ü.S

KATİP: N.

 

DAVACI: V.Ç

VEKİLİ: Av. YUSUF AYIK - Halaskargazi Cad. Küçük Bahçe Sk. No:29 Topdemir İş Merkezi D:18-19 34360 Şişli/ İSTANBUL

 

DAVALI: B. BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 

VEKİLİ: Av. 

 

DAVA: Tespit (İşe İade İstemli)

DAVA TARİHİ: 24/06/2015

KARAR TARİHİ: 26/05/2016

KARAR YAZIM TARİHİ                                 : 09/06/2016

 

Mahkememizde görülmekte bulunan Tespit (İşe İade İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili  dava dilekçesinde  özetle; davacının davalı işyerinde 25.06.2012 - 29.05.2015 tarihleri arasında uzman danışman olarak çalıştığını. İş akdinin organizasyon yapısındaki değişiklik gerekçesi ile feshedildiğini. Müvekkilinin iş akdinin hiçbir neden gösterilmeksizin afaki bir nedenle feshedilmesi neticesinde bu davayı açtıklarmı. Müvekkilinin iş akdinin feshini geçerli kılan bir durum ve haklı bir neden bulunmadığından; feshin geçersizliğine müvekkilinin işe iadesine, işe iade kararına uyulmadığı takdirde 8 aylık brüt ücret tutarı olan işe başlatmama tazminatının ve çalıştırılmadığı 4 aylık giydirilmiş ücretinin davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmişti.

 

 Davalı vekili tarafından sunulan cevap dilekçesinde; Davacının iş 25.06.2012 - 31.05.2015 tarihleri arasında müvekkili şirkette çalıştığını, İş akdinin 4857 S. İş Kanunun 18. Md. uyarınca geçerli nedenle 29.05.2015 tarihinde feshedildiğini. Müvekkili şirketin 21.02.2015 tarihinde yapılan toplantısında 01,06.2015 tarihi itibariyle organizasyon yapısında değişiklik yapılacağının çalışanları ile de paylaşıldığını, 27.05.2015 tarihinde müvekkili şirketin Genel Müdürü tarafından tüm çalışanlara gönderilen e-posta ile ve eki organizasyon şeması ile de yeni organizasyon yapısının tüm çalışanlara duyurulduğunu. Müvekkili şirket tarafından Bilgi Teknolojileri Çözümlerindeki SAP BASIS konularının kaldırılması ve bundan sonra bütün SAP BASIS uygulama ve destek İşlerinin "sistem uygulamaları" tarafından sağlanması nedeni ile davacımn uzman danışman pozisyonu da kapatıldığından davacının iş akdinin alınan karar çerçevesinde geçerli neden ile feshedildiğini. Davacının işten ayrıldıktan kısa süre sonra yeni işine başladığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Davacının davalı iş yerinde kıdeminin 6 aydan fazla olduğu, davalı iş yerinde çalışan sayısının 30 dan fazla olduğunu, belirsiz süreli iş akdi ile çalıştığını, davanın 1 aylık hak düşürücü süre içinde açıldığı anlaşılmıştır.

29/05/2015  tarihli fesh bildiriminde "  işlerimizde 25/06/2012  tarihinden itibaren çalıştığınız " uzman Danışman "  pozisyonundan organizasyon yapısındaki  değişiklik ve kişisel beceri ile deneyimlerinizin başka bir birim ile örtüşmemesi sebebiyle 29/05/2015 tarihi itibariyle iş akdinize son verilmiştir" " gerekçesi ile fesh edilmiştir.

Dosya kapsamında bulunan deliller birlikte incelenip değerlendirildiğinde Dosya kapsamında bulunan deliller birlikte incelenip değerlendirildiğinde  4857 sayılı Yasanın 19.maddesi gereğince işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorunda olduğu, davalı firma dvacının iş akdini organizasyon değişikliği ve bölüm kapama olarak belirtmiştir, fakat dava konusu somutolayla ilgili işletmesel karar olmadığından alınan bukararın tutarlı uygulandığı ispatlanamamıştır, ayrıca dosyaya sunulan  organizasyon şemalarından davacınnı bölüm ve pozisyonunun  kapatılıp ortadan kaldırıldığının ispatlanamadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Bilindiği gibi işçinin hizmet akdinin geçeril nedenle feshedilmiş olduğunu davalı işveren ispatlamakla yükümlüdür ( İş K: 20/2 Md.)  davacının hizmet akdinin geçerli nedenle feshedilmiş olduğunun davalı işveren tarafından ispat edilemediği  anlaşılmakla davanın kabulüne davacının işe iadesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Yukarıda izah edildiği üzere; 

 Davanın kabulü ile;

Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,

Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak taktiren davacının 4 aylık brüt ücret tutarı olarak belirlenmesine, 

Davacının işe iade için süresi içinde işverene başvurması halinde kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,

Alınması gereken 29,20  TL maktu karar ve ilam harcından peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye   1,50  TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Davacı vekil ile temsil olunduğundan 1.800,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

Davacı tarafından yapılan 54,00  TL mahkeme masrafı ile 55,40   peşin ve  başvuru  harcının  davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

Davalı tarafından yapılan mahkeme masrafının üzerinde bırakılmasına, 

Artan gider avansının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine, 

Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, kararın  tebliğinden  itibaren 8 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi, açıkça okunup usulün anlatıldı. 

 26/05/2016          

 

Katip  ¸e-imzalıdır                                                                                                                                   Hakim ¸e-imzalıdır 

 

 

       T.C.

   İSTANBUL

1. İŞ MAHKEMESİ

 

ESAS NO: 2013/ Esas

KARAR NO: 2015/

 

TÜRK ULUSU ADINA

YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE  YETKİLİ

İSTANBUL 1.İŞ MAHKEMESİ'NİN KARARIDIR 

 

HAKİM:

KATİP: 

DAVACI: T.A

VEKİLİ: Av. YUSUF AYIK - Halaskargazi Cad. Küçük Bahçe Sk. No:29 Topdemir İş Merkezi D:18-19 34360 Şişli/ İSTANBUL

DAVALI: C.YAPI T. İNŞAAT VE MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ -  

VEKİLİ: Av. 

 

DAVA: Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ: 17/07/2013

KARAR TARİHİ: 11/11/2015

KARAR YAZMA TARİHİ: 17/11/2015

 

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili 17.7.2013 tarihli dava dilekçesi ile müvekkilinin 17.8.2011-19.6.2013 tarihleri arasında davalı işyerinde grafiker olarak çalıştığını, son ücretinin net 1.800TL olduğunu, 1.200TL’sinin banka hesabına ödendiğini, kalan miktarın ise elden ödendiğini, çalışmasına devam ederken 17.6.2013 tarihinde sigortasının gerçek ücreti üzerinden yatırılmasını, a.g.i.lerinin fazla mesai ücretlerinin ödenmesini, yıllık ve resmi tatil izinlerinin kullandırılmasını işverenden talep ettiğini, bunun üzerine işverenin davacının üzerine yürüyerek darp ettiğini, polis merkezine şikayette bulunulduğunu ve hastaneden darp raporu alındığını, son ay ücretinin ödenmediğini, yıllık izinlerinin kullandırılmadığını, tüm resmi bayramlarda çalışmasına karşılık ücretlerin ödenmediğini, haftanın 5 gününde 08:00-19:00 saatleri arasında çalıştığını, cumartesi günlerinde ise 08:00-14:00 saatleri arasında çalıştığını, puantaj cetvellerinin sunulduğunu, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini, a.g.i. alacağının ödenmediğini, taahhüt edilmesine ve tüm çalışanlara ödenmesine karşın yol ücretinin de çalıştığı süre boyunca ödenmediğini, 20.6.2013 tarihli ihtarname ile alacaklarının ödenmesi talep edilmesine karşın 21.6.2013 tarihli ihtarname ile alacaklara itiraz edilerek ödenmediğini, darp ve hakaret edilerek işten çıkartılması nedeniyle kişilik haklarının zedelendiğini, darp ve cebir nedeniyle acı ve ızdırap çektiğini, manevi tazminat ödenmesi gerektiğini beyanla kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, a.g.i. alacağı, yol ücreti, manevi tazminat alacağı olmak üzere toplam 10.800TL’nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

  Tüm taraflara duruşma gününü bildirir davetiyeler tebliğ edilerek taraf teşkili sağlanmış, açık yargılamaya devam olunmuştur.

Davalı vekili 16.4.2014 tarihli cevap dilekçesi ile manevi tazminat talebinin fahiş olduğunu, manevi tazminat talebi açısından Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğunu, davacının son maaşının 1.200TL olduğunu, iş akdinin devamsızlık nedeniyle haklı nedenle feshedildiğini, buna ilişkin olarak 21.6.2013 tarihli ihtarnamenin gönderildiğini, davacı tarafından savunma verilmediğini, işe gelmediği günlere ait 18-19-20.6.2013 tarihli tutanakların düzenlendiğini, fazla mesai ve genel tatil günlerinde çalışmasının bulunmadığını, servis ve yemek hizmeti verildiğini ve yol ücreti alacağının bulunmadığını, agi alacağının bulunmadığını iddia ederek davanın reddinin gerektiğini savunmuştur.

Taraflar  yargılamaya katılarak dava ve cevap dilekçelerini tekrar ettiklerini beyan etmişler, verilen süre içerisinde ayrı ayrı delil listelerini dosya içerisine ibraz etmişlerdir. Mahkememizce tarafların delillerinin toplanılmasına karar verilmiş, davacıya ait tüm kayıtlar dosya içerisine getirtilmiş, yeminli  tanık beyanları alınmıştır.

Kayıt ve belgeler tamamlandıktan sonra dosya rapor tanzimi için bilirkişiye tevdii edilmiş, bilirkişi Mikdat Güler 25/06/2015 .tarihli raporunu dosyaya ibraz etmiştir. Bilirkişi raporunda özetle; davacı, 17.6.2013 tarihinde şirket sahibi Sinan Taşıyaran tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin olarak, tespitler kısmında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere darp raporu, ifade tutanakları dosyada mevcut olup, davalı şirket temsilcisi hakkında hakaret ve basit yaralama suçundan kamu davası açıldığını, dinlenen tanıkların beyanlarının ise yaşanan olaylara ilişkin olarak bizzat bilgi sahibi olmadıklarını,  iş akdinin davalı işverenlikçe haklı neden olmaksızın 17.6.2013 tarihinde feshedildiğinin kabul edilmesi halinde ise davacının talep edebileceği işçilik alacaklarını ayrıntılı olarak belirtmiştir.

Bilirkişi raporu taraflara ayrı ayrı tebliğ edilmiştir. Davacı vekili 30/06/2015 tarihli dilekçesi ile, dava dilekçesindeki taleplerini arttırmış, dilekçesini harçlandırmış ve davalı yana tebliğ ettirmiştir. Davalı vekili 10/07/2015 tarihli dilekçesi ile, bilirkişi raporuna ve ıslah dilekçesine karşı beyanlarını dosyaya ibraz etmiştir. Davacı vekili 27/07/2015 tarihli dilekçesiile İstanbul 83. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/379 Esas sayılı dosyasnın gerekçeli karar suretini dosyaya sunmuştur.

11/11/2015 tarihli celseye katılan davacı vekili, ıslah talepli dilekçeleri doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesini, davacının şikayetçi olduğu  İstanbul 83. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/379 Esas sayılı dosyasında işveren sanık Sinan Taşıyaran'ın davacıyı darp ettiğinden dolayı 02/07/2015 tarihinde ceza aldığını, bu nedenle manevi tazminat taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili ise, tüm yazılı beyanları ile ıslaha karşı yazılı beyanlarını tekrar ettiklerini, açılan ve ispatlanamayan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Tüm bu delillerden ve dosya kapsamından da anlaşılacağı üzere; davacıya ait SGK ve işyeri kayıtları, tarafların yazılı beyanları, kurumlar arası yazışmalar, yeminli dinlenen tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, bilirkişi raporu karşısında, mahkememizce de bilirkişi raporuna itibar edilerek ve rapor hüküm kurmaya elverişli bulunduğundan, her ne kadar davalı taraf açılan davanın reddini talep etmiş ise de, davacı, 17.6.2013 tarihinde şirket sahibi Sinan Taşıyaran tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin darp raporu, ifade tutanakları dosyada mevcut olup, davalı şirket temsilcisi hakkında hakaret ve basit yaralama suçundan kamu davası açıldığı,  İstanbul 83. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/379 Esas sayılı dosyasında yapılan yargılama neticesinde, işveren sanık Sinan Taşıyaran'ın hüküm yediği ve böylelikle  iş akdinin davalı işverenlikçe haklı neden olmaksızın 17.6.2013 tarihinde feshedildiğinin kabulü gerektiği hususu tüm dosya kapsmı ile de sabit olup, davalı işyerinde fazla mesai yapıldığı, genel tatil günlerinde de çaklışma olduğu hususu da tanık beyanları ile sabit olup, davacının hak etiği işçilik alacaklarının da ödendiği davalı tarafça osmut bir belge ile ispat edilemediğinden,  davacının davalı aleyhine açmış olduğu kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı alacağı, ücret alacağı, asgari geçim indirimi alacağı, yol ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, fazla çalışma ücret alacağı, genel tatil ücret alacağı  ile ilgili davasının ispatlanması sebebiyle 25/06/2015 tarihli bilirkişi raporundaki hesap miktarı baz alınarak ve ıslah dilekçesindeki taleplerle bağlı kalınarak kabulüne, davacının davalı aleyhine açmış olduğu manevi tazminat istemli davasının ise, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların sosyal ve ekonomik  durumları, paranın satın alma gücü, davacının  davalı işveren yetkilisi tarafından darp edildiği ve hakarete uğradığı hususu  İstanbul 83. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/379 Esas sayılı dosyası ile de sabit olup,  olayın ağırlığı gibi özellikleri göz önünde tutularak ve davacı yönünden   empati de kurularak T.B.K.nun 56.maddesi ile Yargıtayın 22.06.1966 gün 7/7 Sayılı Tevhidi İçtihat Kararındaki esaslar dikkate alınarak kabulüne, bu itibarla  8.000,00.-TL. olarak takdir edilen manevi tazminatın  dava  tarihinden itibaren işleyecek yasal  faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar vermek gerekmiş,  aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M       :  Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davacının davalı aleyhine açmış olduğu kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı alacağı, ücret alacağı, asgari geçim indirimi alacağı, yol ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, fazla çalışma ücret alacağı, genel tatil ücret alacağı  ile ilgili davasının 25/06/2015 tarihli bilirkişi raporundaki hesap miktarı baz alınarak ve ıslah dilekçesindeki taleplerle bağlı kalınarak kabulüne, bu itibarla;

- 5.134,78.-TL kıdem tazminatı alacağının 17/06/2013 fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

- 3.328,44.-TL ihbar tazminatı alacağının 24/06/2013 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

- 1.020,00.-TL ücret alacağının 24/06/2013 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

- 1.977,38.-TL asgari geçim indirimi alacağının 24/06/2013 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

- 3.232,83.-TL yol ücreti alacağının 24/06/2013 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

- 840,00.-TL yıllık izin ücreti alacağının 24/06/2013 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

- 15.299,86.-TL olarak hesaplanan fazla çalışma ücret alacağından %30 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak bulunan 10.709,90.-TL'nin 24/06/2013 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

- Davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine,

- 647,59.-TL genel tatil ücret alacağının 24/06/2013 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

- Miktar itibariyle genel tatil ücret alacağından hakkaniyet indirimi yapılmasına yer olmadığına,

2- Davcının davalı aleyhine açmış olduğu manevi tazmiant istemli davasının kısmen kabulüne, bu itibarla;

- 8.000,00.-TL olarak takdir edilen manevi tazminatın 17/07/2013  dava  tarihinden itibaren işleyecek yasal  faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

- Davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine,

3- 2.383,39.-TL harçtan peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 1.675,00.-TL harcın davalıdan tahsiline,

4- 3.226,91.TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

5- Manevi tazminat nedeniyle 1.500,00.-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

6- Manevi tazminat nedeniyle 1.500,00.-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 

7- 1.215,00.-TL yargılama giderinin red ve kabule göre takdiren 1.135,00.-TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8- Tarafların kullanılmayan gider avanslarının kararın kesinleşmesine müteakip ve talep halinde yatıranlara iadesine, 

Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, 5521 sayılı yasanın 8 ile HMK/297/c.maddesi gereğince taraflar yönünden tefhimden itibaren, Yargıtay ilgili dairesinde 8 gün içinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 11/11/2015

 

Katip                                                                                                                                               Hakim 

 

 

 

 

 

T.C. İSTANBUL 10. İŞ MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2010/474 Esas - 2013/97

T.C.
İSTANBUL
10. İŞ MAHKEMESİ

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2010/474

KARAR NO : 2013/97

HAKİM : 

KATİP : 

DAVACI : S.K

[VEKİLİ] : Av. YUSUF AYIK  

                  Halaskargazi Cad. Küçükbahçe Sk. No:29 Topdemir İş Merkezi D:18-19 Şişli/ İSTANBUL

DAVALI : G. OTO SATIŞ VE SERVİS TİC.A.Ş. -

[VEKİLLERİ] : Av. H.Ç


DAVA : Alacak

DAVA TARİHİ : 25/08/2010

KARAR TARİHİ : 05/03/2013

KARAR YAZMA TARİHİ : 14/03/2013

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili 24/08/2010 tarihli, dava dilekçesinde özetle, davacı müvekkilinin, davalıya ait işyerinde 08/06/2010- 18/08/2010 tarihlerinde çalıştığını, ancak SGK’ya işe girişinin 08/12/2010 tarihinde 6 ay geç yapıldığını, iş akdini 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/5. Maddesi gereğince, 15 yıl ve 3600 gün prim sayısını tamamladığı için kıdem tazminatına hak kazanarak iş akdini feshetme üzere SGK’ya müracaat ettiğini, 13/08/2010 tarihli yazıda kıdem tazimnatına esas olmak üzere cevabının verildiğini, 17/08-2010 tarihinde SGK’dan alınan yazı fotokopisi ile işyerine başvurduğunu, ancak hiçibr ödeme yapılmadığını,Ağustos ayına ait 18 günkü ücretin ödenmediğini, işyerinde haftada 6 gün 08.30-21.00/22.00/23.00 saatlerine kadar iş yoğunluğuna göre çalışma olduğunu ama, dini bayrmaların ilk günü çalışma yapılmadığını, yıllık izinlerin kullandırılmadığını iddia ederek, ödenmeyen işçi alacaklarını talep etmiştir.

Davalı dahi kendisini bir vekil ile temsil ettirerek; Davalı taraf 21.12.2010 tarihli, dava dilekçseinde özetle davayı hiçbir yönden kabul etmediklerini, zamanaşımı def’isini ileri sürdüklerini, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını, sigortanın zamanında yapıldığını, davacın iş akdini sonlandırma yönündeki talebinin kabul edildiğini, şirkette çalışanlara prim ödenmediğini, işyerinde hiçbir şekilde fazla mesai yapılmadığını, eğer fazla mesai yapılmış olsaydı bedelinin ödenmiş olacağını, işyerinde resmi ve dini bayramlarda çalışma yapılmadığını, davacının yıllık izinlerinin hepsini kullandığını, belgelerinin sunulduğunu, kanuna aykırı faiz taleplerini kabul etmediklerin , anaparayı tahsile hakkı olman davacının faiz talebinin haksız olduğunu, savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Deliller değerlendirmesi ve gerekçe; Dava işçilik alacaklarının varlığının tespiti ve tahsili isteminden ibarettir

Davada taraf teşkili sağlanmıştır.

Dosya incelendiğinde, SGK Başkanlığı, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Beşiktaş SGM’ den gelen 13/08/2010/12586589 tarih ve sayılı yazısında, davacının 10.08.1995 dönem işe giriş tarihi itibariyle kurumdan yaş haddinden dolayı emekli olabilmesi için gerekli olan 3600 günü ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş olduğu ancak yaş şartının dolmadığı tespit edilmiş, davacı tarafından dosyaya sunulan 17/08/2010 tarihli el yazılı davalıya hitaben yazdığı ilgili yazı gereği kıdem tazminatını alarak işten ayrılmak istediğini belirttiği ancak bu yazının karşı tarafa gönderdiğine dair bir kayıt olmadığı görülmüş, SGK başkanlığı’nın 11.01.2012 tarih, 456047 sayılı yazı ekinde davacıya ait kayıtlarda, 08/12/2000-22/08/2010 tarihleri arasında, bu süreyi takiben 02/10/2010-11/10/2010 tarihleri arasında 700744-34/08 sicil numaralı işyerinde , ardından 09/01/2011- 30/09/2011 tarihleri arasında 1140338-34/01 sicil numaralı işyerinde, ardından da 05/19/2011 tarihinde de 115933-34/02 sicil numaralı işyerlerinde sigortalı çalışmasının olduğu görülmüş, Beyoğlu 12. Noterliği’nin 24/08/2010 tarih , 12978 yevmiye no lu Fesih ihbarı başlıklı belgede , davacının 17/08/2010 tarihinde iş akdini fesih talebinde bulunduğunu, bu talebin de kabul edildiği, ihtar yoluyla beyan edildiği görülmüştür.

Davacı tanıkları ifadelerinde; Davacının teknisyen olarak aylık net 1.100,00 TL’ye çalıştığını, haftada 6 gün mesaisi olduğunu, Pazar günleri de çalıştığını bildiklerini, 08.30-18.00 saatleri arasında, cumartesi günü 08.30-17.00 saatleri arasında, yemeğin davalı şirket tarafından karşılandığını,servis olduğunu, resmi ve genel tatillerinde çalıştığını, dini bayramlarda 1 ve 2. Günleri dışında diğer günler çalışma olduğunu, yıllık izinlerini kullandığını bildiğini ama kaç gün kullandığını bilmediğini, 3 ayda bir Toyota primi aldığını,1 Ocakta tatil olduğunu, 1 Mayısta çalışma olduğunu, davacıyı haftada en az iki gün akşam 21.00-22,00-23.00 saatlerine kadar çalışırken gördüklerini, beyan etmişlerdir.

Davalı tanıkları ise ; davacının mekanik atolyede , 08.30-18.00 saatleri arasında 1.100 TL 'ye, 15’er dk dinlenme, 1 saat yemek molası olduğunu , işyerinde ayda 2 cumartesi gelinip, 2 cumartesi gelinmeyip haftada 7 gün çalışma düzeninde 40 saat çalışmaya göre ayarlama yapıldığını, iş gereği fazla mesai yapılmasının mümkün olmadığını, Pazar günleri ve bayram tatillerinde işyerinin kapalı olduğunu, çalışılmadığını,yıllık izinlerinin kullandırıldığının, işten kendisinin ayrıldığını ancak alacaklarını alıp almadığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını beyan ettikleri görülmüştür.

Dosyaya sunulan SGK dökümleri, tanık beyanları, sunulan diğer deliller doğrultusunda; h izmet süresinin 08/06/2000- 18/08/2010 tarihleri arasında 10 yıl, 2 ay, 10 gün olduğu aylık ücretinin 1.100,00 TL/ 1.561,95 TL olduğu,görülmüş, tanık beyanları ve dosyanın kapsamından da anlaşılacağı üzere;

Davalı işveren, davacının yılık izinlerini kullandığını ve fazla mesai yapılmadığını savunmuş, ancak aksini ispatlar herhangi bir belge, izin defteri sunulmadığı gibi ücretlerinin ödenmediğine dair herhangi bir belge veya makbuz sunmadığı görülmüş, davacının dini bayramların ilk günü ve yılbaşlarında çalışmadığı, sadece resmi tatillerde çalıştığı anlaşılmakla davanın ulusal bayram, fazla mesai, yıllık izin ve genel tatil ücretleri alacak istemi yönünden davalı taraf sorumlu tutulmuştur.

Tüm dosya kapsamı ve tanık anlatımına göre davacının iş akdinin haksız feshedildiğine dair iddia sabit görülerek dosyaya getirilen belgeler ışığında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş ve dosyaya rapor sunan bilirkişi Şevket Güney Bigat'ın sunduğu rapordaki tespitler ve parasal değerleri gösterilen çizelgelere itibar edilerek ve davacının ıslah talebi de kabul edilmek suretiyle aşağıdaki hüküm kurulmuştur;

HÜKÜM: Gerekçede belirtilediği üzere ,

1 -Davanın KISMEN KABULÜNE , KISMEN REDDİNE,

a) Kıdem tazminatı alacağı olan 19.209,49.TL. nin iş akdinin fesih tarihi olan 18/08/2010 den itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

b) İhbar tazminatı alacağı olan 2.986,39.TL nin ( 500,00.TL sinin dava tarihinden itibaren kalan miktarın ıslah tarihi olan 28/08/2012 tarihinden itibaren ) yürütülecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ait istemin reddine,

c) Fazla mesai ücreti olan 15.112,81.TL. den 30 hakkaniyet indirimi yapılarak 10.578,96. TL. Nin 200,00.TL dava tarihinden itibaren kalan miktarın ıslah tarihi olan 28/08/2012 tarihinden itibaren) bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

d) Genel tatil ücreti olan 1.459,44.TL. den 30 hakkaniyet indirimi yapılarak 1021,60. TL. Nin 200,00.TL dava tarihinden itibaren kalan miktarın ıslah tarihi olan 28/08/2012 tarihinden itibaren) bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

c) Ücret alacağı olan 660,00. TL'nin (500,00.TL. sinin dava tarihinden itibaren kalan miktarın ıslah tarihi olan 28/08/2012 tarihinden itibaren) yürütülecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

f) Yıllık izin ücreti a lacağı olan 916,67TL nin ( 500,00.TL sinin dava tarihinden itibaren kalan miktarın ıslah tarihi olan 28/08/2012 tarihinden itibaren ) yürütülecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ait istemin reddine,

2- Bu dava sebebi ile 2.416,34 TL harç alınması gerekirken, peşin alınan 631,50 TL'den mahsubu ile eksik alınan 1.784,84 TL bakiye harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3 - Tarife gereğince 4.141,04 TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Tarife gereğince ve kısmi red nedeniyle 778,68 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

5- Davacının yapmış olduğu, 54,10 TL harç toplamı, 300,00 bilirkişi ücreti ve 45,00 TL posta masrafları olmak üzere toplam 345,00 TL'nin kabul red oranına göre 291,52TL 'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Davalının yapmış olduğu 49,00 TL'nin kabul ve red oranına göre 7,60 TL'nin davacıdan alınarak, davalıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda 5521 sayılı yasanın 8 ile H.M.K 297/ç maddesi gereğince davacı vekili yönünden tefhimden itibaren davalı taraf yönünden tebliğden itibaren , Yargıtay ilgili dairesinde 8 gün içinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/03/2013

Katip                                         Hakim 

 

 

T.C.
İZMİR
2. İŞ MAHKEMESİ

K A R A R

ESAS NO       : 2009/

KARAR NO  : 2011/

 

HAKİM         : 

KATİP            : 

 

DAVACI        :

VEKİLİ          : Av. YUSUF AYIK

              Pangaltı  Ergenekon Cad. T.Fethi Sk. No:2/16 Şişli/ İSTANBUL

 

DAVALI        :            

DAVA : ALACAK

DAVA TARİHİ         : 19/11/2009

ISLAH TARİHİ        : 24/02/2011

KARAR TARİHİ      : 13/05/2011

            Davacı vekili tarafından davalı aleyhine mahkememizde açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

TALEP           :Davacı vekili dava dilekçesi ile davalı işverenin göz doktoru olduğunu, kardeşi ile birlikte ortak muayenehaneyi kullandığını, müvekkilinin davalı işverene ait muayenehane ve diş kliniklerinde 01.01.1997-15.07.2009 tarihleri arasında sekreter-asistan olarak 800,00 TL net ücretle  kesintisiz ve sürekli çalıştığını, çalıştığı süre boyunca sadece 1 hafta yıllık izin kullandırıldığını, iş yerinin başka bir yere taşınacağı ve kapanacağı gerekçesi ile iş akdinin feshedildiğini ve alacaklarının ödenmediğini, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak kıdem, ihbar tazminatı  yıllık izin ve son iki aylık ücret alacağı ki toplam 4.000,00 TL nin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davacı taraf talebini bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah etmiştir.

CEVAP           :Davalı 13.04.2010 tarihli oturumda, davacının  muayenehanede 1994-2004/2005 yılına kadar çalıştığını, kendi isteği ile işten ayrıldığını, özel bir hastanede çalışmaya başladığını, 2-3 ay sonra tekrar işyerine döndüğünü, 2009 yılına kadar çalıştığını, en son asgari ücret+yol+yemek ücreti olarak 800,00 TL aldığını, Tuzla'da tarama çalışması yaptığı için davacının da Sarıyer'den Tuzla'ya gelemediği için davacıya başka iş aramasını söylediğini, iş bulana kadar tüm sigortasını ödediğini, maaş alacağının bulunmadığını, hakkı olan tazminatı ödemeye hazır olduğunu beyan etmiştir.

GEREKÇE    :Dava hukuki niteliği itibariyle işçilik alacaklarının tahsilinden ibarettir.

Usulünce duruşma açılarak; tarafların aktif ve pasif dava ehliyetleri denetlenip uyuşmazlık konuları resen belirlenmiş, uyuşmazlığın halli yönünde tarafların tüm delilleri toplanıp tanıklar dinlenerek bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle dava sonuçlandırılmıştır.

Davacının, davalı işverene ait muyanehane ve diş kliniğinde 01.01.1997-31.08.2004 ve 13.11.2004-15.07.2009 tarihleri arasında aylık net 800,00 TL ücret ile çalıştığı tespit edilmiştir.

Davacı, davalının iş akdini haksız nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatı,yıllık izin ücreti ile 2 aylık ücretinin ödenmesini talep etmiştir.

 

T.C. İZMİR 2. İŞ MAHKEMESİ              

Esas-Karar No: 2009/ Esas - 2011/


1475 SY.nın 14/2. maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak bir yada değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır.  Davacıya, davalı işyerindeki ilk dönem çalışması sebebiyle kıdem tazminatı ödendiğine, davacının bu süre sonunda işyerinden istifa etmek suretiyle ayrıldığına veya haklı nedenle işten çıkarıldığı davalı tarafça kanıtlanamadığından, davacının çalıştığı süreler kıdem hebabı yönünden birleştirilmiş ve 13.685,85 TL kıdem tazminatı ile 1.757,82 TL ihbar tazminatına hükmetmek gerekmiştir.

İşçilik alacaklarının tespiti için dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Dosyada mübrez teknik ayrıntıları ile gösterilen ve denetime elverişli bilirkişi raporuna göre, 13.685,85 TL kıdem tazminatının, 1.757,82 TL ihbar tazminatının davalıdan  tahsilini isteyebileceği bildirilmiştir.

Davacı tarafın izin ücreti talebi mevcut olup çalıştığı süreye göre 191 gün izne hak kazandığı tespit edilmiş, işveren tarafından izinlerin kullandırıldığı, izin takip belgesi veya eş değer belge ile kanıtlanmadığından 5.093,33 TL'nin izin ücreti alacağının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Davacının diğer talebi ücret alacağına ilişkindir. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamaları gereği, ücretin ödendiğini ispat külfeti davalı işverene ait olup, işverenin ücret ödemesini gösterir imzalı ücret bordrosu, tediye makbuzu vb. belge ibraz edilmediğinden 1.600,00 TL ücret alacağının tahsiline karar vermek gerekmiştir.

Yapılan yargılama sonunda toplanan tüm delillere ve denetlenip benimsenerek karara dayanak teşkil ettirilen bilirkişi raporuna göre davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM        :Gerekçesi açıklandığı üzere;

1-Davanın kabulü ile;

13.685,85 TL kıdem tazminatının akdin feshi tarihi olan 15.07.2009 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte,

1.757,82 TL ihbar tazminatının, 1.000,00 TL'sinin dava, bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi  ile birlikte,

5.093,33 TL yıllık izin ücreti alacağının, 1.000,00 TL'sinin dava, bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi  ile birlikte,

1.600,00 TL ücret alacağının, 1.000,00 TL'sinin dava, bakiyesinin ıslah tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte,

2-Harçlar kanunu uyarınca alınması gereken 1.314,94 TL harçtan peşin alınan 54,00 TL harç ile 269,35 TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye 991,59 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı vekili için Av. Asgari ücret tarifesi uyarınca 2.655,07 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacı tarafa ödenmesine,

4-Davacı tarafın sarf ettiği ilk masraflar 72,10 TL, ıslah harcı 269,35 TL, 3 tebligat gideri 16,00 TL, 4 müzekkere gideri 20,00 TL, bilirkişi ücreti 200,00 TL ki toplam 577,45 TL nin davalıdan alınarak davacı tarafa ödenmesine,

Dair davacı vekilinin yüzünde ve tefhimden, davalının yokluğunda ve tebliğden itibaren 8 gün içinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.13/05/2011

KATİP 
HAKİM 

Dikkat: Yukarıdaki makalenin tüm hakları saklıdır (© Hukuk Makaleleri/ Tüketicinin Tercih Hakkı -2011). Makale veya makalenin herhangi bir kısmını veya Mahkeme Kararlarını, herhangi bir iletişim ortamında (internet, basın veya yerel ortamlar) veya mahkeme dava dosyalarında Av.Yusuf Ayık'tan yazılı izin alınmadan kullanılamaz. Aksi durumlar emeğe saygısızlık ve 5846 sayılı Fikir ve San. Es. Kanunu'na muhalefet anlamına geleceği gibi uğranılan zararlar nedeniyle de herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

Makaleler